ฝนบนพื้นที่เฉพาะ

ปริมาณน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงปริมาณเป็นความสูงเฉลี่ยของของเหลวบนพีนที่ดังกล่าวนี้