ฝนไต่เขา

หยาดน้ำฟ้าหรือฝนเกิดจากการลอยตัวขึ้นข้างบนของอากาศชื้น เมื่อมีภูเขากั้นขวางทิศทางลมที่พัด