ภูมิอากาศ

การสังเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศของพื้นที่ใดพื้ที่หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นสถิติที่ยาวนาน (เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และโอกาสของค่าที่มากกว่าปกติ) ของส่วนประกอบที่สำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่นั้นๆ