ศักย์การระเหย

ปริมาณของไอน้ำซึ่งถูกปลดปล่อยจากผิวน้ำที่บริสุทธิ์ภายใต้สภาพที่เป็นอยู่