สัมประสิทธิ์ถาด

อัตราส่วนระหว่างการระเหยน้ำจากแหล่งน้ำใหญ่กับการระเหยที่วัดจากถาดการระเหย