อุทกวิทยาของทวีป

สาขาของอุทกวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุทกวิทยาต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นบนทวีป โดยเน้นถึงวงจรของน้ำที่เกิดขึ้นบนทวีป