อุทกวิทยาของเขตแห้งแล้ง

อุทกวิทยาของพื้นที่แห้งแล้ง หรือกึ่งแห้งแล้งโดยเน้นปฏิกิริยาร่วมระหว่างน้ำกับภูมิอากาศแห้งแล้ง