เขตพื้นที่แห้งแล้ง

(1) บริเวณซึ่งมีฝนตกไม่พอสำหรับการเพาะปลูกพืช และต้องมีการชลประทาน (2) บริเวณซึ่งมีค่าการระเหยเฉลี่ยมากกว่าปริมาณฝนตก