absolute humidity

มวลของน้ำซึ่งมีอยู่ในหนึ่งหน่วยของอากาศชื้น:ช่วงความยาวของคลื่น หรือความถี่ในรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์และถูกดูดซึมโดยวัตถุ (MRS)