analytical hydrology

วิธีการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ทางอุทกวิทยา โดยใช้วิธีที่สภาพการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง เพื่อศึกษาวิจัยการตอบสนองของระบบอุทกวิทยาต่อปัจจัยต่าง ๆ