annual flow

ปริมาตรทั้งหมดของน้ำซึ้งไหลตลอดปี ตามปกติหมายถึงปริมาตรของน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ำหรือพื้นที่ลุ่มน้ำ