annual runoff

ปริมาตรของน้ำทั้งหมดซึ่งไหลตลอดปี ตามปกติหมายถึง ปริมาตรของน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ำหรือพื้นที่ลุ่มน้ำ