antecedent precipitation index

น้ำหนักรวมของปริมาณน้ำฝนประจำวันในอดีต ซึ่งใช้เป็นดัชนีของความชื่นในดิน โดยน้ำหนักของปริมาณน้ำฝนของแต่ละวันจะนำมาสมมุติในการอธิบายหรือหน้าที่ซึ่งกันและกันของเวลา กับปริมาณน้ำฝนครั้งล่าสุดทีมีน้ำหนักมากที่สุด