areal reduction factor (of rainfall)

อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของฝนบนพื้นที่เฉพาะซึ่งมีระยะเวลาตกที่กำหนด และระยะเวลากลับเกิดที่กำหนด กับค่าเฉลี่ยของฝนซึ่งวัดเป็นจุด ซึ่งมีระยะเวลาตก และระยะเวลากลับเกิดเหมือนกันบนพื้นที่เดียวกัน