arid zone

(1) บริเวณซึ่งมีฝนตกไม่พอสำหรับการเพาะปลูกพืช และต้องมีการชลประทาน (2) บริเวณซึ่งมีค่าการระเหยเฉลี่ยมากกว่าปริมาณฝนตก