autocorrelation coefficient

การวัดสหสัมพันธ์ภายในระหว่างคู่ต่าง ๆ ของอนุกรมหนึ่ง ซึ่งคำนวณได้โดยค่าความแปรปรวน (covariance) หารด้วยความแปรปรวน (variance) ของอนุกรมนั้น