average year

ปีซึ่งมีการสังเกตข้อมูลทางอุทกวิทยา หรือ อุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีค่าเกือบเท่า หรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ยาวนาน