climatological station for hydrological purposes

สถานีภูมิอากาศที่ตั้งขึ้นในลุ่มน้ำเพื่อขยายเครือข่ายทางภูมิอากาศที่มีอยู่แล้วและตอบสนองความต้องการด้านอุทกวิทยา