cloud seeding

การนำอุนภาคของวัตถุที่เหมาะสม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซิลเวอร์ไอโอได ใส่ลงไปในเมฆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมฆ และทำให้เมฆหายไปหรือตกลงมาเป็นฝน