cloud top temperature

อุณหภูมิของส่วนบนสุดของเมฆหรือของอากาศที่อยู่ใกล้ระดับส่วนบนสุดของเมฆซึ่งตรวจวัดโดยเครื่องวิทยุที่อยู่ในดาวเทียม