coefficient of variation

หลักการทางสถิติซึ่งบรรยายความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาใดก็ได้ หรือสถานที่ใดก็ได้ และบอกเป็นหรือแสดงเป็นอัตราส่วนระหว่างความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับค่าเฉลี่ย (ไม่มีหน่วย)