conditional probability

ถ้าหากว่า E และ F เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการกระจายของโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ E ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ F ขึ้น นั่นคือ ข้อแม้ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ E ตามปกติจะเขียนดังนี้ Pr (E/F)