confidence interval

ช่วงหรือระยะซึ่งรวมค่าความจริงซึ่งบรรยายโอกาสที่จะเกิดและแสดงออกเป็นปริมาณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าปริมาณอื่น ซึ่งเป็นสถิติของตัวอย่าง