correlation coefficient

เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ซึ่งสามารถคำนวณได้จากตัวแปรร่วมของตัวแปรต่าง ๆ หาร ด้วยผลคูณของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน