cross-correlation

ความเกี่ยวข้องกันและกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสองกระบวนการ ซึ่งเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ในสองกระบวนการนี้