data bank

ชุดสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจของข้อมูลสำหรับนำไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ตามปกติจะมีอุปกรณ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้โดยตรง