data processing

การจัดการ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดจนเสร็จ และสามารถนำมาใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ