degree-day

ความแตกต่างทางพีชคณิตระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยของวันที่กำหนดวันใดวันหนึ่งกับอุณหภูมิอ้างอิง (ตามปกติคือ 0 องศาเซลเซียส) และมีหน่วยบอกเป็นองศาเซลเซียส