depth-duration curve

เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนเฉลี่ยหรือความเข้มของฝนที่ตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยเฉพาะกับระยะเวลาที่ฝนตก