deterministic system

ระบบที่อธิบายเหตุการณ์ทางอุทกวิทยา ที่เกิดขึ้นจริงในวงจรน้ำ และถ้าระบบนี้มีการสนองต่อปัจจัยที่กำหนดและมีการตรวจวัดอย่างพิเศษ