dew

น้ำค้าง-การรวมตัวของหยดน้ำบนวัตถุที่อยู่บนหรือใกล้ผิวดินซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศซึ่งรอบวัตถุนั้น