drought index

ค่าคำนวณซึ่งสัมพันธ์กับผลสะสมของการขาดความชื้นอย่างผิดปกติเป็นระยะเวลานาน ดัชนีความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา จะสอดคล้องกับระดับน้ำในลำน้ำ ทะเลสาบ อ่างกักเก็บน้ำต่ำกว่าระดับเฉลี่ย ขณะที่ดรรชนีความแห้งแล้งทางการเกษตรจะหมายถึงค่าคำนวณซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลสะสมของทั้งปริมาณการขาดการคายน้ำโดยสิ้นเชิง หรือการขาดปริมาณการคายน้ำอย่างผิดปกติ