eddy-flux method

วิธีการคำนวณการระเหยโดยการวัดความแปรปรวนระยะสั้นของความเร็วลมซึ่งพัดในทิศทางแนวตั้งและการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ ณ ระดับความสูงต่างๆ