error

(1)ความหมายทั่วไป ความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น สำเนาผิดพลาด หรือการตีความหมายผิดพลาด (2)ในทางสถิติ คือความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณ หรือการวัดกับค่าที่แท้จริง หรือค่าที่คาดหวังไว้