expected value

ค่าประมาณที่ดีที่สุดของค่าความจริง ซึ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยของหลายค่า หรือ ค่าคำนวณหลายค่าหรือค่าวัดหลาย ๆ ค่า