fall velocity

อัตราความเร็วสุดท้ายของอนุภาคของแข็งซึ่งตกลงในน้ำหรืออากาศ หรืออัตราความเร็วสุดท้ายของการตกของเม็ดฝนในอากาศ