field

สาขาทางฟิสิกส์ซึ่งบอกปริมาณไม่มีทิศทาง เช่น ความกดดัน สาขาฟิสิกส์ ซึ่งบอกปริมาณ และมีทิศทาง เช่น ความเร็วในการเคลื่อนที่ หรือ หมายถึง กลุ่มหนึ่งของสาขาวิชาการ ซึ่งกฎเกณฑ์เพียงหนึ่ง และทุกตำแหน่ง หรือทุกจุดซึ่งสามารถให้ความจำกัดเป็นค่าปริมาณที่ไม่มีทิศทาง ค่าปริมาณที่มีทิศทางกำกับ เช่น สาขาด้านความกดดัน สาขาด้านความเร็ว เป็นต้น