fissured rock model

รูปแบบเปรียบเทียบการไหลผ่านดินกับการไหลผ่านหิน ซึ่งมีระบบที่ผิวราบและขนานกัน รวมทั้งมีรอยแยกท่ากัน