flood frequency

จำนวนครั้งของน้ำท่วม ปริมาณน้ำไหลมากกว่าอัตราการไหลที่ได้กำหนดไว้ หรือมากกว่าระดับน้ำ ของน้ำท่วมที่ได้กำหนดไว้น่าจะเกิดขึ้น ตามจำนวนปีที่ได้กำหนดไว้