flood probability

โอกาสของน้ำท่วมของระดับน้ำของน้ำท่วมตามที่กำหนดไว้ หรือ โอกาสของอัตราการไหลเท่ากับหรือมากกว่าในจำนวนปีที่ได้กำหนดไว้