forecast updating

การทบทวนการประเมินเชิงปริมาณที่แล้วมา โดยใช้ข้อสนเทศ ซึ่งได้รับนั้นอยู่ระหว่างเวลาของการประเมินกับเวลาปัจจุบัน