frequency analysis

กระบวนการที่ใช้การตีความหมายของเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นในอดีตและได้บันทึกไว้ ในลักษณะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาพื้น ๆ ในอนาคต เช่น การประเมิน ความถี่ของน้ำท่วม ความแห้งแล้ง การกักเก็บ ฝนตก คุณภาพน้ำ คลื่น