frequency curve

กราฟที่มีความสัมพันธ์ คุณค่าของตัวแปรที่เป็นไปได้ เช่น คุณค่าของเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อบอกความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ทางอุทกวิทยานั้น ๆ