Gaussian distribution

ความหมายทางคณิตศาสตร์ หมายถึง โอกาสการกระจายซึ่งมีลักษณะต่อเนื่อง มีรูปร่างคล้ายระฆัง และสองด้านเหมือนกัน และคิดว่าเป็นตัวแทนของความผิดพลาดจากการสุ่ม