grains of ice

เม็ดฝนซึ่งเป็นน้ำแข็งหรือเม็ดฝนที่ส่วนใหญ่เกิดจากการละลายของเกล็ดหิมะ เดิมเรียกว่าเม็ดน้ำแข็ง