heat balance

ความสมดุลของการได้รับและการสูญเสียความร้อนของระบบใดระบบหนึ่งที่กำหนด เช่น จากน้ำ ในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง