heat budget

ความสมดุลของการได้รับและการสูญเสียความร้อนจากระบบใดระบบหนึ่งที่กำหนด เช่น จากน้ำ ในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง