Hele-Shaw analog (A)

ยึดเอาความเหมือนระหว่างการไหลของน้ำมาดาล ซึ่งมีการไหล 2 ด้าน กันการไหลของเหลว ซึ่งอยู่ระหว่างแผ่นสองแผ่นที่ขนานกันและก่อให้เกิดช่องว่างขนาดเล็ก ขึ้นระหว่างสองแผ่นนี้