histogram

แผนภาพของความถี่ของตัวแปรเพียงหนึ่งตัว ซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นสัดส่วนกับชั้นของความถี่ ซึ่งตั้งอยู่บนแกนนอน และมีความกว้างเท่ากับช่วงระยะเวลาของชั้น