hurricane

ไซโคลนที่เกิดขึ้นในแถบร้อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก (ประมาณหลายร้อยกิโลเมตร) และในบางกรณีมีความกดอากาศที่ผิวดินอย่างน้อยที่สุดน้อยกว่า 900 hPa มีลมที่รุนแรงมากและฝนตกหนักมาก บางครั้งมีพายุฝนฟ้าคะนองร่วมด้วย